Team

Onder 'groepen' worden de lesgevende teamleden genoemd.


Directeur: dhr. D. Schipper

Locatieleider: mw. A.W. van Oordt

Intern Begeleider: dhr. R. Ymker

Onderwijsassistente: mw. M.S. van der Hoek

Ondersteuningsteam

In het Ondersteuningsteam zijn alle leerlingen bekend die op één of andere manier extra zorg of begeleiding nodig hebben (gehad). Het OT vergadert ongeveer 3 keer per schooljaar op de Eben-Haëzerschool. Leerkrachten hebben de mogelijkheid een leerling in te brengen - dit in overleg met de Intern Begeleider. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van ouder(s). De bespreking is bedoeld om te bezien hoe en leerling verder geholpen kan worden of nog betere ondersteuning kan krijgen.


Het Ondersteuningsteam bestaat uit:

Mw. C. Vernooij- van Putten - orthopedagoge

Mw. M. Bleijenberg - Schoolmaatschappelijk werkster vanuit de gemeente Hoogeveen

Mw. A.W. van Oordt - directielid

Dhr. R. Ymker - Intern Begeleider