Identiteit

Wat onderscheidt ons?

Het gevaar is heel groot dat wij de indruk wekken 'beter' te zijn dan vele andere christelijke scholen. Dat is allerminst het geval. Wel proberen we door ons onderwijs gestalte te geven aan de doopbelofte. Daarin beloven ouders immers hun kinderen ook te 'doen onderwijzen' in datgene wat thuis in het gezin, in de kerk geloofd en beleden wordt.

Dat betekent dat ze een grote verantwoordelijkheid overdragen aan het onderwijzend personeel. Bij de aanname van (nieuwe) leerkrachten speelt dit een grote rol.Uitwerking

Elke schooldag wordt begonnen met het zingen van één of meerdere psalmen en een gebed. De dag wordt ook op deze manier afgesloten. Verder begint elke schooldag met Godsdienstonderwijs: voor de maandagochtenden leren de kinderen een psalmvers of (groep 7/8) een onderdeel uit de Heidelbergse Catechismus. de andere dagen wordt er een bijbelvertelling gehouden. Zoveel als mogelijk laten we in onze lessen terugkomen dat de Bijbel de norm van ons leven is. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar en het omzien naar de ander.


Welke Bijbel?

Er is maar één Bijbel: het Woord van God. Er zijn inmiddels vele vertalingen van dit Woord. Op de Eben - Haëzerschool wordt gebruik gemaakt van de Statenvertaling en de psalmberijming van 1773.